Odpovědné investování

Nové nařízení (EU) 2019/2088 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb (SFDR) vstoupilo v platnost 10. března 2021. Cílem SFDR je poskytnout vám informace, jak Rentea penzijní společnost, a.s. (Rentea), s náležitým přihlédnutím k velikosti, povaze a rozsahu svých činností a typu finančního produktu, který poskytuje, zohledňuje hlavní nepříznivé dopady investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti.

Rentea využívá pro obhospodařování svých účastnických fondů Partners investiční společnost, a.s. (PIS), která se zavazuje v souladu se SFDR ke stejným krokům jako Rentea.

PIS se ve své firemní politice tedy rovněž řídí principy ESG. Jejím cílem je integrovat environmentální, sociální i aspekty prospěšného řízení do všech odpovídajících procesů společnosti, což umožní lépe řídit rizika s tím související a vytvářet udržitelnou dlouhodobou hodnotu, která se bude odrážet i ve výnosech. Více informací k principům ESG a ke společensky odpovědnému investování PIS naleznete na jejích internetových stránkách.

Politika začleňování rizik týkajících se udržitelnosti Rentea penzijní společnosti, a.s.

Společensky odpovědné investování a ESG

Společenská odpovědnost a udržitelnost - strategie

Vydáváme se na cestu udržitelného investování a naším cílem je aktivně se podílet na změnách našeho prostředí a vystupovat tak jako odpovědná společnost na finančním trhu.

Naším cílem je integrovat environmentální, sociální i aspekty prospěšného řízení do všech odpovídajících procesů společnosti, což umožní lépe řídit rizika s tím související a vytvářet udržitelnou dlouhodobou hodnotu, která se bude odrážet i ve výnosech. Prostřednictvím odpovědného investování chceme usilovat nejen o dosažení zhodnocení finančních prostředků našich klientů, ale současně i naším přístupem působit na ostatní společnosti směrem k uplatňování odpovědného chování.

Protože začleňování rizik týkajících se udržitelnosti a zohledňování faktorů ESG je v mnoha ohledech teprve na začátku a jedná se o dlouhodobý kontinuální proces, budeme postupně vyhodnocovat adekvátnost naší strategie a zpřesňovat naši strategii a cíle tak, aby odpovídaly i měnícímu se světu kolem nás.

Naše filozofie

Jsme přesvědčení, že udržitelné investice přináší pozitivní výsledky společnosti jako celku, protože:

 1. Faktory ESG poskytují informace o tom, jak je strategie firmy připravena na budoucí výzvy a příležitosti.
 2. Integrace kritérií ESG zlepšuje rozhodovací proces stejně jako dlouhodobý poměr výnosů k riziku.
 3. Pokud mají firmy prosperovat, musí se rychle přizpůsobovat a hledat nová řešení, která zvýší jejich efektivitu.

Co znamená ESG (Environmental, Social, Governance)

ESG označuje nefinanční kritéria, která měří dopad na životní prostředí (E), respekt k sociálním hodnotám (S) a aspekty prospěšného řízení společností (G).

E

Analýza společností optikou „E“ („Environment“), tedy enviromentálních kritérií. Konkrétně jde o zjišťování dopadů podnikových aktivit na životní prostředí, a to z globálního i lokálního pohledu. 
Mezi některé aspekty hodnocení zmíněných kritérií patří například přímý dopad aktivit společnosti na okolní prostředí prostřednictvím uhlíkové stopy, politiky nakládání s odpady, využívání regionálních zdrojů, zabraňování znečištění ekosystému, zvyšování energetické efektivity, atd.
Zkoumají se rovněž závazky společnosti ve smyslu zveřejňování vlastních environmentálních opatření a prohlášení.

S

Analyzování společností pomocí „S“ („Social“) sociálních kritérií znamená, že je společnost schopna reagovat na celospolečenské výzvy, adaptovat korporátní postupy založené na transparentnosti, etice, respektování mezinárodních lidských práv, práv zaměstnanců a občanské společnosti.
Hodnocení tohoto aspektu souvisí s otázkami reputace, nulové tolerance k diskriminaci, genderových politik, pracovněprávních vztahů a zájmových skupin.
Na základě posouzení těchto aspektů jsou primárně vylučovány společnosti s kontroverzním vedením, využívající nekalé praktiky, dětskou práci nebo porušující lidská práva.

G

Pod označením „G“ („Governance“) se ukrývají kritéria odpovědného řízení společností. Posuzována je kultura a způsob řízení společnosti, zásady odměňování manažerů, složení představenstva, kontrolní postupy, dodržování legislativy a etických norem, postupy k zamezování podvodů a minimalizaci střetu zájmů.

Hodnotí se například odpovědnost a nezávislost představenstva, nezávislost dozorčího orgánu, boj proti korupci, řízení rizik, práva akcionářů nebo daňová politika.

Jak sami naplňujeme ESG

V oblasti enviromentální klademe důraz na efektivní využívání zdrojů (recyklace), omezení spotřeby (bezpapírové procesy) a při správě portfolií se snažíme zohledňovat dopady fungování společností, do jejichž cenných papírů investujeme, na životní prostředí.

Sociální oblast je saturována aktivním přístupem k transparentnosti, etice a respektu, kde dbáme na dodržování nediskriminačních postupů ve všech oblastech, máme nastavena pravidla whistleblowingu a jsme připraveni aktivně řešit jakékoliv stížnosti z dané oblasti.

Máme také vytvořen řídicí a kontrolní systém odpovídající naší velikosti. Dodržování pravidel odpovědného řízení společnosti v souladu s pravidly stanovenými právními předpisy, je periodicky podrobováno zkoumání interním auditorem. Máme zavedeny postupy boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, boje proti korupci a důsledně plníme povinnosti související s mezinárodními sankcemi.

Integrace kritérií ESG v rámci investičního procesu

Jsme přesvědčení, že odpovědné investování se nevylučuje s dosažením významné výkonnosti, a proto hodnotíme rizika týkající se udržitelnosti a vyhodnocujeme nepříznivé dopady na udržitelnost jak na úrovni naší společnosti, tak na úrovni finančního produktu. Zakládáme si na výběru kvalitních společností nejen po finanční stránce, tj. atraktivní ocenění nebo silná rozvaha, ale i těch, jejichž nefinanční faktory (včetně faktorů ESG) mohou z dlouhodobého hlediska zlepšit výnosy. Vyhodnocujeme tak i dopady aktivit společností na životní prostředí nebo na společnost.

Postupně budeme začleňovat do procesu investičního rozhodování konkrétní faktory, parametry a metriky tak, jak budou dostupné na trhu. Dnes vycházíme při investičním rozhodování z veřejně dostupných informací, včetně např. pro některé společnosti povinného nefinančního reportingu. Dostupnost a kvalita dat je však odlišná u různých tříd aktiv a taktéž např. mezi rozvinutými a rozvíjejícími se trhy.

Mezi kritéria, která jsme připraveni hodnotit (dle dostupnosti informací) patří:

Ekologická (Environmental)

 • ochrana přírody, přírodních zdrojů a vody,
 • zabraňování znečištění ekosystému,
 • omezení negativního vlivu emisí na klimatické podmínky,
 • nakládání s odpadem a snižování znečištění,
 • zvyšování energetické efektivity,
 • zamezení klinického testování na zvířatech,
 • inovace produktů a procesů vedoucích ke zlepšení dopadů na přírodu.

Společenská (Social)

 • respektování mezinárodních lidských práv,
 • zákaz nucené práce,
 • nulová tolerance diskriminace,
 • zdraví a bezpečnost na pracovišti,
 • dodržování zásad vhodných pracovních podmínek,
 • odpovídající odměna za práci,
 • vzdělávání a odborná příprava,
 • zdravotní péče a zabezpečení zaměstnanců, 
 • aktivita ve válečných zónách a v rizikových oblastech.

Řízení společnosti (Governance)

 • kultura a způsob řízení,
 • prevence a zamezení korupce,
 • zamezení podvodů,
 • minimalizace střetu zájmů,
 • způsob odměňování,
 • odpovědnost členů řídicích orgánů,
 • nezávislost členů dozorčích orgánů,
 • zajištění spravedlivé hospodářské soutěže.

Jsou i oblasti, do kterých víme, že investovat nechceme, a to např.:

 • biologické a chemické zbraně, nášlapné miny, kazetové bomby a atomové zbraně,
 • jaderná energie,
 • společnosti s vysokým obratem z těžby uhlí,
 • společnosti pracující s geneticky upravenými potravinami,
 • společnosti využívající dětskou práci,
 • společnosti, které podporují korupce.

Rizika a dopady na udržitelnost

 • Environmentální riziko je definováno jako riziko, že návratnost investic může být negativně ovlivněna environmentálními faktory, včetně faktorů vyplývajících ze změny klimatu a faktorů vyplývajících z jiného zhoršování životního prostředí.
 • Sociální riziko je definováno jako riziko, že návratnost investic může být negativně ovlivněna sociálními faktory jako jsou válečné konflikty, změny politické situace s dopadem na lidská práva, změny v národním hospodářství s dopadem do sféry vzdělání a zdravotnictví.
 • Riziko v oblasti správy je definováno jako riziko, že návratnost investic může být negativně ovlivněna např. selháním řídicího a kontrolního systému společnosti, špatným řízením rizik či porušením etických standardů.

Povaha jednotlivých rizik se v průběhu času mění, a proto musí být pravidelně přehodnocována.

Z krátkodobého hlediska je rizikem udržitelnosti obvykle riziko události. Taková rizika obvykle ovlivní návratnost pouze v případě, že k události dojde. Mezi příklady takových událostí patří nehoda (vedoucí k soudním sporům, například za účelem náhrady škody na životním prostředí), soudní spory a pokuty (například za nerespektování sociálních předpisů), skandály (například v případě negativní publicity společnosti způsobené nedodržováním lidských práv v celém dodavatelském řetězci nebo proto, že produkty společnosti nedodržují standardy ESG, které by měly). Tyto typy rizik udržitelnosti jsou považovány za vyšší, pokud je vztah emitenta k ESG standardům méně přísný.

Z dlouhodobého hlediska se rizikem udržitelnosti rozumí rizika, která se mohou dlouhodobě vyvíjet, například: expozice podnikatelským aktivitám, které mohou být pod tlakem v důsledku změny klimatu (například části automobilového průmyslu), změna preferencí produktů mezi zákazníky (například preferování udržitelnějších produktů), potíže s náborem, zvýšené náklady (například pojišťovny, které čelí škodám v důsledku změn počasí). Vzhledem k tomu, že se toto riziko vyvíjí dlouhodobě, mohou jej společnosti zmírnit, např. změnou své nabídky produktů, zlepšením svých dodavatelských řetězců atd. 

Odměňování

Konkrétní rizika udržitelnosti teprve budou v systému odměňování začleňována, a to postupně, spolu s rozvojem řízení těchto rizik. Zásady odměňování statutárního orgánu a zaměstnanců neobsahují zvláštní sadu kritérií, podle které by bylo separátně odměňováno vyhodnocování či snižování rizik udržitelnosti. Ale dbáme na to, aby systém odměňování nemotivoval k podstupování nadměrných rizik.

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

Následující volbou souhlasíte s využíváním cookies a použití údajů o vašem chování na webu pro zobrazení cílené reklamy.

Personalizaci a cílenou reklamu si můžete kdykoliv vypnout nebo upravit. Nyní udělený souhlas je platný po dobu 1 roku.

více informací & nastavení