Odpovědné investování

Nařízení (EU) 2019/2088 o zveřejňování informací souvisejícíchudržitelností v odvětvífinančníchslužeb (SFDR) vstoupilo v platnost 27. listopadu 2019. Cílem SFDR je poskytnout klientům informace, jak Rentea penzijní společnost, a.s. (Rentea), s náležitýmpřihlédnutím k velikosti, povaze a rozsahu svýchčinností a typu poskytovaného finančního produktu přistupuje k zohledňování hlavních nepřiznivých dopadů investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti. Rentea využívá pro obhospodařovaní svých účastnických fondů Partners investiční společnost, a.s. (PIS), která se zavazuje v souladu se SFDR ke stejným krokům jako my.  

Nezohledňování nepříznivých dopadů investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti 

Společnost nezohledňuje nepříznivé dopady investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti ve smyslu nařízení SFDR.

Podkladové investice doplňkového penzijního spoření nezohledňují kritéria EU pro environmentálně udržitelné hospodářské činnosti. Z důvodu nedostatku podkladových informací od správců aktiv a s ohledem na smysl, cíl a právní úpravu produktu doplňkového penzijního spoření v současné době Společnost nepovažuje rizika týkající se udržitelnosti za natolik relevantní, aby je ve smyslu SFDR zohledňovala. 

Společensky odpovědné investování
Společenská odpovědnost a udržitelnost – filozofie
Politika začleňování rizik Rentea penzijní společnosti, a.s.
Nezohledňování nepříznivých dopadů investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti  

I. Společensky odpovědné investování 

Jsme si vědomi celosvětových potřeb ochrany životního prostředí a sociální udržitelnosti a naším cílem je aktivně se podílet na změnách životního prostředí a vystupovat jako odpovědná společnost na finančním trhu.  

Integrace environmentálních a sociálních požadavků a aspektů prospěšného řízení do všech odpovídajících procesů společnosti umožní lépe řídit související rizika a vytvářet udržitelnou dlouhodobou hodnotu. Prostřednictvím odpovědného investování usilujeme nejen o dosažení zhodnocení finančních prostředků našich klientů, ale současně naším přístupem pozitivně působíme na ostatní společnosti.   

 

V oblasti enviromentální politiky klademe důraz na efektivní využívání zdrojů (recyklace), životní cyklus produktů, nebo omezení spotřeby (bezpapírové procesy). Při správě portfolií zohledňujeme dopady fungování na životní prostředí u společností, do jejichž cenných papírů investujeme.  

Sociální politika je saturována aktivním přístupem k transparentnosti, etice a respektu, kde dbáme na dodržování nediskriminačních postupů ve všech oblastech, máme nastavena pravidla whistleblowingu a jsme připraveni aktivně řešit jakékoliv případné stížnosti z dané oblasti.  

Máme také vytvořen funkční řídicí a kontrolní systém. Dodržování pravidel odpovědného řízení v souladu s právními předpisy je periodicky analyzováno interním auditorem. Máme zavedeny politiky boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a boje proti korupci, důsledně plníme povinnosti související s mezinárodními sankcemi.  

 II. Společenská odpovědnost a udržitelnost – filozofie 

 Jsme přesvědčení, že odpovědné a udržitelné investování přináší pozitivní výsledky společnosti jako celku, protože: 

    1. Faktory ESG poskytují informace o tom, jak je strategie firmy připravena na budoucí výzvy a příležitosti. 
    2. Integrace kritérií ESG zlepšuje rozhodovací proces stejně jako dlouhodobý poměr výnosů k riziku. 
    3. Požadavky ESG významně přispívají k růstu konkurenceschopnosti firmy.  

Mezi hodnoty, které ctíme, patří  

Ekologie (Environmental)  

Ochrana přírody, znečištění životního prostředí, citlivý přístup ke klimatickým změnám, minimalizace vyprodukovaných odpadů nebo otázka testování na zvířatech patří mezi stěžejní otázky, které reflektujeme, když se rozhodujeme, do jakých investic vložíme Vaše prostředky.,  

Společnost (Social)   

Ochrana základních lidských práv, úcta ke člověku a společnosti, respektování vzájemných práv a potřeb, ochrana svobody jednotlivce i kolektivu, vymýcení jakékoliv formy diskriminace ale i ochrana zdraví zaměstnanců, přímá či nepřímá aktivita ve válečných konfliktech, vytváření vhodných pracovních podmínek či odpovídající zdravotní péče zaměstnanců jsou jedny z mnoha kritérií, které hodnotíme u společností, do nichž investujeme.  

Firemní řízení (Governance)   

Způsob řízení firmy, boj s korupcí, praním špinavých peněz a podvody, absence střetu zájmů u osob ve vedoucích pozicích a jejich odpovědnost za rozhodování, nebo spravedlivá hospodářská soutěž, jsou významné ukazatele toho, jestli je společnost vhodná k našemu investování. 

Etický kodex investování  

Řídíme se etickým kodexem, morálkou a ctí. Věříme ve slušnou, ohleduplnou a citlivou kulturu. Proto bychom nikdy neinvestovali Vaše prostředky do společností, které působí na polích výroby zbraní, jsou primárně zaměřené na těžbu uhlí a fosilních paliv, obchodují s geneticky upravenými potravinami, využívají dětskou práci nebo třeba neřeší otázku korupce. 

III. Politika začleňování rizik Rentea penzijní společnosti, a.s.  

Environmentální riziko je definováno jako riziko, že návratnost investic může být negativně ovlivněna environmentálními faktory, včetně faktorů vyplývajících ze změny klimatu a faktorů vyplývajících z jiného zhoršování životního prostředí. 

Sociální riziko je definováno jako riziko, že návratnost investic může být negativně ovlivněna sociálními faktory jako jsou válečné konflikty, změny politické situace s dopadem na lidská práva, změny v národním hospodářství s dopadem do sféry vzdělání a zdravotnictví. 

Riziko v oblasti správy je definováno jako riziko, že návratnost investic může být negativně ovlivněna např. selháním řídicího a kontrolního systému společnosti, špatným řízením rizik či porušením etických standardů.  Povaha jednotlivých rizik se v průběhu času mění, a proto musí je pravidelně aktualizována.  

Z krátkodobého hlediska je rizikem udržitelnosti obvykle riziko události. Taková rizika obvykle ovlivní návratnost pouze v případě, že k události dojde. Mezi příklady takových událostí patří nehoda (vedoucí k soudním sporům, například za účelem náhrady škody na životním prostředí), soudní spory a pokuty (například za nerespektování sociálních předpisů), nebo reputační riziko (například v případě negativní publicity společnosti způsobené nedodržováním lidských práv v celém dodavatelském řetězci). 

Z dlouhodobého hlediska se rizikem udržitelnosti rozumí rizika, která se mohou dlouhodobě vyvíjet, například: expozice podnikatelských aktivit, které mohou být pod tlakem v důsledku změny klimatu (například části automobilového průmyslu), změna preferencí produktů mezi zákazníky (například preferování udržitelnějších produktů), potíže s personálním zajištěním nebo nepřímé zvýšené náklady (například pojišťovny, které čelí škodám v důsledku změn počasí). Vzhledem k tomu, že se toto riziko vyvíjí dlouhodobě, mohou jej společnosti zmírnit, např. změnou své nabídky produktů, zlepšením svých dodavatelských řetězců atd.  

Odměňování  

Systém odměňování Rentea je v souladu s obchodní strategií a strategií řízení rizik. Konkrétní rizika související s ESG faktory jsou do systému odměňování začleňována postupně, spolu s rozvojem řízení těchto rizik. Zásady odměňování statutárních orgánů a zaměstnanců neobsahují zvláštní sadu kritérií, podle které by bylo separátně odměňováno vyhodnocování či snižování rizik udržitelnosti. Dbáme na to, aby systém odměňování nemotivoval k podstupování nadměrných rizik.     

IV. Nezohledňování nepříznivých dopadů investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti   

Začleňování rizik týkajících se udržitelnosti a zohledňování faktorů ESG je v mnoha ohledech teprve na začátku a jedná se o dlouhodobý kontinuální proces. Budeme postupně vyhodnocovat adekvátnost naší politiky a zpřesňovat naše strategie a cíle tak, aby odpovídaly měnícímu se světu kolem nás.  

Rentea pečlivě analyzuje možnosti naplňování ESG kritérií. V současné době z důvodu nedostatku podkladových informací od správců aktiv a s ohledem na smysl, cíl a právní úpravu produktu doplňkového penzijního spoření nepříznivé dopady investičních rozhodnutí  na faktory udržitelnosti ve smyslu SFDR nezohledňujeme. Podkladové investice doplňkového penzijního spoření nezohledňují kritéria EU pro environmentálně udržitelné hospodářské činnosti.  

Integrace kritérií ESG v rámci investičního procesu   

Jsme přesvědčení, že odpovědné investování se nevylučuje s dosažením významné výkonnosti, a proto hodnotíme rizika týkající se udržitelnosti a analyzujeme nepříznivé dopady na udržitelnost na úrovni procesů  naší společnosti tak, abychom nejpozději od roku 2024 mohli naplňovat kritéria zohledňování ESG faktorů dle požadavků regulace.  

Zakládáme si na výběru kvalitních investic nejen po finanční stránce, ale i z hlediska nefinančních faktorů (včetně faktorů ESG), které mohou z dlouhodobého hlediska zlepšit výnosy klientů.  

Od 1. ledna 2023 začleňuje PIS do svého investování i konkrétní faktory, parametry a metriky podle ESG a NFRD (nařízení o nefinančním reportingu (EU) 2014/95). Dostupnost a kvalita dat je však odlišná u různých tříd aktiv, trhů a společností. Proto tato aktivita zatím není promítnuta do investičního rozhodování dle požadavků SFDR.   

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

Následující volbou souhlasíte s využíváním cookies a použití údajů o vašem chování na webu pro zobrazení cílené reklamy.

Personalizaci a cílenou reklamu si můžete kdykoliv vypnout nebo upravit. Nyní udělený souhlas je platný po dobu 1 roku.

více informací & nastavení